Prodejní řád pro burzu militarií Militaria Brno, která se uskuteční dne 23. května 2020 a 14. listopadu 2020 na Výstavišti v Brně, pavilon Z, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-střed (dále jen „akce“). Pořadatelem je Ostrog spol. s r.o., se sídlem Kšírova 152/34, 619 00  Brno, Česká republika, IČO 05838126 (dále jen “pořadatel”).

Před uskutečněním akce je třeba provést rezervaci prodejního místa a uhradit cenu za pronajatý prostor. Pořadatel zájemci účast na akci potvrdí emailem.

Prodejní místo a cenové podmínky

Pro prodej na akci Militaria Brno je možné rezervovat následující prodejní místa:

 • Pronájem prodejního stánku za cenu od 1 500,- Kč do 3 000,- Kč
 • Pronájem prodejního stolu o velikosti 80x80 cm za cenu 150,- Kč/stůl

Počet stolů i stánků je omezen.

Rezervace prodejnního místa

Prodejní místa si můžete zamluvit telefonicky na tel. čísle +420 777 297 527, nejdříve dva měsíce před konáním akce, nebo elektronicky na adrese https://www.militaria-brno.cz, kdykoli během roku. Vzhledem k omezenému počtu prodejních míst je nutné po potvrzení objednávky prodejcem, uhradit plnou cenu za pronájem do data uvedeného v potvrzení. Prodejcům, kteří nemají předem řádně zarezervované a potvrzené prodejní místo pořadatelem, nemůže pořadatel zaručit prodejní místo na akci z důvodu naplnění kapacity. Pokud se rezervované akce nezúčastníte, rezervační poplatek propadá pořadateli.

Platba

Podmínkou účasti je uhrazení plné ceny, která je uvedená za prodejní místo podle počtu zarezervovaných prodejních míst. Částka musí být uhrazena do data uvedeného v potvrzení objednávky.

Podmínky účasti

 1. Veškerá prodejní místa a jejich umístění v konečné fázi určuje pořadatel. V případě, že se prodejce nedostaví na akci v termínu stanoveném pořadatelem, nebude vpuštěn do areálu konání akce a nájemné za prodejní místo náleží pořadateli.
 2. Prodejce je povinen dodržovat veškeré předpisy a právní normy spojené s prodejem jeho zboží. Zodpovědnost za potřebné licence a povolení nese prodejce.
 3. Prodejce odpovídá za kvalitu jím nabízeného a prodávaného zboží.
 4. Prodejní místo je oprávněn užívat výhradně prodejce. Prodejce není oprávněn přenechat prodejní místo do užívání či spoluužívání jinému prodejci bez předchozí dohody s pořadatelem.
 5. V případě porušení povinnosti uvedené v bodu 2. je prodejce povinen na základě výzvy pořadatele, jejíž forma může být i ústní, okamžitě ukončit prodej veškerého zboží, a to až do doby ukončení akce.
 6. Prodejce je povinen zabezpečit prodejní místo takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, poškození zboží nebo poškození zdraví, či majetku třetí osoby. Taktéž je prodejce povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu.
 7. Pořadatel nenese zodpovědnost za ztrátu či poškození majetku prodejce způsobenou prodejcem nebo třetí osobou. Prodejce zodpovídá za všechny škody, které způsobí.
 8. Pořadatel je oprávněn kontrolovat dodržování povinností prodejce uvedených v těchto obchodních podmínkách.
 9. Pořadatel si vyhrazuje právo používat fotografie či jiné záznamy obrazu a zvuku, na níž je přímo nebo nepřímo zachyceno prodejní místo v užívání prodejce společně s autorskými díly či jinými nehmotnými statky prodejce chráněnými zákonem, zobrazenými v prostorách určených k pronájmu, zejména pro účely propagace akcí pořádaných pořadatelem. Používání takto pořízených záznamů nemá za následek zásah do osobních práv prodejce.
 10. Prodejce je povinen umístit vzniklý odpad na místo určené pořadatelem a zanechat místo v takovém stavu v jakém jej přejímal od pořadatele.
 11. V případě mimořádných a nepředvídatelných situací je pořadatel z bezpečnostních důvodů oprávněn akci zrušit, a to bez náhrady.
 12. V případě zrušení účasti ze strany prodejce, a to nejméně 30 dnů před termínem začátku konání akce, si pořadatel vyhrazuje právo na storno poplatek ve výši 50% z ceny za pronájem prodejního místa.
 13. Případné reklamace na služby poskytované pořadatelem (tzn. nesoulad prodejcova místa s dohodou nebo určením místa pořadatelem, anebo výměra poskytnutého místa) pořadatel vyřizuje na základě písemné reklamace doručené pořadateli nejpozději 30 minut po zahájení akce pro veřejnost. Pořadatel posoudí oprávněnost reklamace a vyřídí nároky prodejce bez zbytečného odkladu. V případě oprávněné reklamace má prodejce nárok na odstranění vady poskytované služby (přesunutí na jiné vhodné místo, poskytnutí dostatečné výměry místa) není-li možné vadu odstranit bez nepřiměřeného narušení chodu akce má prodejce nárok na slevu z ceny místa ve výši 10% uhrazené ceny. V případě, že pořadatel nevyřídí oprávněnou reklamaci do čtyř hodin od zahájení akce, je prodejce oprávněn od smlouvy odstoupit, a tedy akci neprodleně opustit a žádat od pořadatele vrácení uhrazené ceny. Až do vyřízení reklamace prodejce není oprávněn nabízet své zboží, jinak ztrácí právo na odstoupení od smlouvy podle předchozí věty.
 14. Zodpovědností každého prodejce je registrace do EET dle zákona o evidenci tržeb.

Prodejce odesláním registračního formuláře souhlasí bez výhrad s uvedenými podmínkami prodeje na akci Militaria Brno.

Prodejce odesláním registračního formuláře prohlašuje, že veškeré vyplněné údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Uvedené údaje, jako název společnosti, adresa, osobní údaje prodávajícího jako celé jméno jsou nezbytné pro uzavření smlouvy v rámci akce Militaria Brno. Pořadatel prohlašuje, že tyto údaje poskytnuté mu prodejcem, shromáždí, uchová a zpracuje pouze pro daný účel. Tyto data nejsou poskytována třetím osobám pro komerční užití a s jejich obsahem je seznámena úzká skupina náležitě poučených osob.